Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Ostatné

Verejné obstarávanie


Súhrnné správy o zákazkách za rok 2019

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 4. štvrťroka 2019

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 3. štvrťroka 2019

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 2. štvrťroka 2019

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 1. štvrťroka 2019


Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Objednávka


Verejné obstarávanie - Oprava osvetlenia v areáli futbalového ihriska obce Veľké Orvište

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava osvetlenia v areáli futbalového ihriska obce Veľké Orvište

Protokol o zákazke

Objednávka

Faktúra


Verejné obstarávanie - Wifi pre obec Veľké Orvište

Výzva na predkladanie ponúk - Wifi pre obec Veľké Orvište

Zmluva o dielo + Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Wifi pre obec Veľké Orvište"

Test splnenia technických parametrov (TSTP)

Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity

Technické listy dodávaných aktívnych prvkov


Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Orvište

Trvale vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Orvište

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Orvište


Verejné obstarávanie - Satelitné zberné miesto Veľké Orvište

Výzva na predkladanie ponúk - Satelitné zberné miesto Veľké Orvište

Zmluva o dielo - Satelitné zberné miesto Veľké Orvište


Odpady

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním r. 2019


Informácie pre verejnosť v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva


Informácie pre verejnosť

Nebezpečné látky:

Etylén

Hydoxid sodný - roztok

Hydoxid sodný - tuhý

Kyselina chlórovodíková

Kyselina fosforečná

Kyselina dusičná
My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište