Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p1037_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Zasadnutie OcZ vo Veľkom Orvišti

P o z v á n k a

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 11. septembra 2017 /pondelok/ o 19.00 h

v Klube seniorov, Veľké Orvište č. 2.

P r o g r a m :

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Žiadosť o zníženie nájmu Masermo s.r.o.– Šport bar

5.Plnenie rozpočtu k 30.6.2017

6.Rozpočtové opatrenie č. 04/2017

7.Správa hlavného kontrolóra obce k 30.6.2017

8.Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice

9.Rôzne:

-Sťažnosť p. Mokoša

-Sťažnosť p. Paulovičovej

-Sťažnosť p. Vavra

- Sťažnosť p. Mokoš

-Dotácie, granty

-Kúpa prívesného vozíka

-Vykonané práce v obci

-...

10.Diskusia

11.Uznesenia

12.Záver

Pavol Paulovič

starosta obce


blog comments powered by Disqus
Velke Orviste erb

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište