Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p1037_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Zasadnutie OcZ vo Veľkom Orvišti

P o z v á n k a

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 11. septembra 2017 /pondelok/ o 19.00 h

v Klube seniorov, Veľké Orvište č. 2.

P r o g r a m :

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Žiadosť o zníženie nájmu Masermo s.r.o.– Šport bar

5.Plnenie rozpočtu k 30.6.2017

6.Rozpočtové opatrenie č. 04/2017

7.Správa hlavného kontrolóra obce k 30.6.2017

8.Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice

9.Rôzne:

-Sťažnosť p. Mokoša

-Sťažnosť p. Paulovičovej

-Sťažnosť p. Vavra

- Sťažnosť p. Mokoš

-Dotácie, granty

-Kúpa prívesného vozíka

-Vykonané práce v obci

-...

10.Diskusia

11.Uznesenia

12.Záver

Pavol Paulovič

starosta obce


Comments

Knižnica Veľké Orvište

Nové knihy v roku 2016

Stavebné tlačivá

 1. Správne poplatky
 2. Drobná stavba
 3. Kolaudačné rozhodnutie novela
 4. Návrh na-vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby fo.
 5. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby po.
 6. Ohlásenie stavebných úprav
 7. Ohlásenie udržiavacích prác
 8. Povolenie odstrániť stavbu
 9. Povoliť terenné úpravy
 10. Predĺženie termínu dokončenia stavby novela
 11. Predĺžiť platnosť stavebného povolenia
 12. Žiadosť o zriadenie vjazdu
 13. Žiadosť o rozkopávku
 14. Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 15. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia fo.
 16. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia práv. os.
 17. Žiadosť zmena stavby pred dokončením

Modernizácia odpadového hospodárstva združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

Zmluva 1EK

Zmluva VEROBS

Zmluva ZO BOVO - Granelam


Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

BOVO olympiáda - projekt, ktorý naštartoval spoluprácu a založenie ZO BOVO

stanovy ZO BOVO

valné zhromaždenie

zmluva Prima banka

zmluva ZO BOVO - Granelam s. r. o.


zobraz ďaľšie

Velke Orviste erb

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište