Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212


rok 2018

Návrh VZN 2/2019 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište

VZN 1/2018 o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane

rok 2017

VZN 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 2/2017 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Veľké Orvište

VZN 1/2017 zavedenie a poskytovanie elektronických služieb

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Veľké Orvište

rok 2016

VZN č. 1/2016 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území OBCE VEĽKÉ ORVIŠTE

rok 2015

Organizačný poriadok

VZN 1/2015 Rokovací poriadok

VZN 2/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov skôl a školských zariadení na území Obce Veľké Orvište

VZN 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN 4/2015 pravidlá delimitačného konania

VZN 5/2015 o údržbe a ochrane zelene v Obci Veľké Orvište

VZN 6/2015 o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane

VZN 7/2015 ktorým sa rušia skôr vydané nariadenia Obce Veľké Orvište

VZN 8/2015 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom vo Veľkom Orvišti

VZN 9/2015 zásady odmeňovania poslancov OcZ, hlavného kontrolóra, členov komisií a redakčnej rady

VZN 10 /2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území Obce Veľké Orvište

VZN 11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN 12/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Orvište


My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište