Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p1037_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Stacks Image 970

Poslanci
obecného zastupiteťstva


Zástupca starostu
Jozef Valo

Školstvo
Erika Ander
Životné prostredie
Mária Glasnáková
Sociálna práca
Marta Kráľovičová
Kultúra
Gabriela Michelová
Ochrana verejného záujmu
Daniela Poláková
Výstavba
Pavol Táborský
Šport
Roman Táborský
Verejný poriadok
Jaroslav Vavrinec

Hlavný kontrolór

Ing. Emerencia Kollárová

Pozvánka k 5. OcZ 2017

Starosta obce Veľké Orvište zvoláva

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

11. septembra 2017 /pondelok/ o 19.00 h

v Klube seniorov, Veľké Orvište č. 2.

P r o g r a m :

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Žiadosť o zníženie nájmu Masermo s.r.o.– Šport bar

5.Plnenie rozpočtu k 30.6.2017

6.Rozpočtové opatrenie č. 04/2017

7.Správa hlavného kontrolóra obce k 30.6.2017

8.Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice

9.Rôzne:

-Sťažnosť p. Mokoša

-Sťažnosť p. Paulovičovej

-Sťažnosť p. Vavra

- Sťažnosť p. Mokoš

-Dotácie, granty

-Kúpa prívesného vozíka

-Vykonané práce v obci

-...

10.Diskusia

11.Uznesenia

12.Záver

Pavol Paulovič

starosta obce


Zápisnica

/ písomná priíoha v príprave /

Uznesenie

/ písomná priíoha v príprave /

staršie príspevky

Velke Orviste erb

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište