Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image 925

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Stacks Image 1338
Stacks Image 1405

033-7746 126

0904/ 746 164

Úradné hodiny OÚ

Pondelok 8:00 15:00
Útorok nestránkový deň
Streda 8:00 18:00
Štvrtok 8:00 15:00
Piatok 8:00 13:00

Úradné  hodiny starosta

Pondelok 7:30 15:30
Útorok 7:30 15:30
Streda 7:30 18:00
Štvrtok 7:30 15:30
Piatok 7:30 13:00

My Image

PhDr. Pavol Paulovič
starosta
0911 271 955
starosta@velkeorviste.sk

My Image

Ing. Jana Müllerová
financie
033-7746 152
ou@velkeorviste.sk

My Image

Ing. Jana Müllerová
financie
033-7746 152
ou@velkeorviste.sk

My Image

Adela Jankechová
info
0904-746 164
info@velkeorviste.sk

My Image

Adela Jankechová
info
0904-746 164
info@velkeorviste.sk

My Image

Naďa Vanglová
podateľňa
033-7746 126
podatelna@velkeorviste.sk

My Image

Naďa Vanglová
podateľňa
033-7746 126
podatelna@velkeorviste.sk

Poslanci
obecného zastupiteťstva


Zástupca starostu
Jozef Valo

Školstvo
Ing. Marián Šiška
Životné prostredie
Dušan Kraľovič
Sociálna práca
Marta Kráľovičová
Kultúra
Gabriela Michelová
Ochrana verejného záujmu
Mgr. Elena Horňanská
Výstavba
Pavol Táborský
Šport
Jaroslav Vavrinec
Verejný poriadok
Peter Djenka

Hlavný kontrolór

Ing. Emerencia Kollárová

OZNAM - Pošta Ostrov

Dňa 15.10.2019 (utorok) bude pošta v Ostrove zatvorená.


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 11.10.2019 (piatok) o 16:30 h sa pred obecným úradom bude konať výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


Predajná akcia 4.10.2019

Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v piatok 4.10.2019 v KD vo Veľkom Orvišti od 10:00 - 17:00 hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny.


OZNAM - Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že pri rozposielaní faktúr v papierovej forme došlo k technickej chybe na strane zmluvného dodávateľa, spoločnosti Tatrabilling, ktorá zabezpečuje tlač a distribúciu faktúr.

Preto vám mohla byť opakovane doručená faktúra za mesiac júl 2019 (pri mesačnom fakturačnom cykle) , resp. za obdobie máj-júl 2019 (pri kvartálnom fakturačnom cykle).

Duplicitne doručené faktúry, prosím, neuhrádzajte a považujte ich za bezpredmetné.

Ak ste už duplicitne zaslanú faktúru uhradili, platba Vám bude vrátená.

Spoločnosť Tatrabilling vám bude zasielať i ospravedlňujúci list.

Zákazníkom s mesačným fakturačným cyklom bude faktúra za august doručená v najbližších dňoch.

Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.


OZNAM - Pošta Ostrov

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 bude pošta v Ostrove zatvorená.


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 28.08.2019 (streda) o 16:30 h sa pred obecným úradom bude konať výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


OZNAM

Obecný úrad Veľké Orvište Vám oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky budú v mesiaci august upravené úradné hodiny OcÚ nasledovne:

Pondelok: 8:00 – 15:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 8:00 – 16:00

Štvrtok: 8:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 14:00

Obedná prestávka: 12:00 – 13:00

Ďakujeme za pochopenie.


Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlament 25.05.2019 vo Veľkom Orvišti


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy vo Veľkom Orvišti

Vyvesené: 06.05.2019


Opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy - mor včelieho plodu

OZNAM – Obecný úrad zatvorený

Dňa 16.04.2019 bude obecný úrad vo Veľkom Orvišti zatvorený z dôvodu konania auditu a 18.04.2019 z dôvodu čerpania dovoleniek. Ďakujeme za pochopenie.


Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019


Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veľké Orvište č. R2019/000146

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Bašovce"

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Rozhodnutie o zmene stavby a kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Rekonštrukcia pešieho chodníka" Obec Krakovany - Verejná vyhláška

Rozhodnutie - Povolenie na osobitné užívanie vôd Develop&Partners s.r.o.

Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 03 - Rozšírenie vodovodu a SO 04 - Splašková kanalizácia, Develop&Partners s.r.o.

Usmernenie - "domáce zabíjačky"

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 1

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 2

NDS, a.s. - Akčný plán ochrany proti hluku (III. etapa) 3. Veľké Orvište D1 Senec - Chocholná_

BOMAT s. r. o. - rozhodnutie OÚ OSŽP

Piešťany OU-PN-OSZP-2016/002954

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000742-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000741-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000740-Ma

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe


Oznam

Dňa 29.11.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OcÚ, v čase od 11:00 do 12:00 h, v prípade záujmu aj dlhšie.


"Územný plán obce Bašovce" - Správa o hodnotení strategického dokumentu


Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie - BOMAT - Oznámenie o začatí konania


Okresný úrad Trnava-odbor výstavby a bytovej politiky - "Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania"


Oznámenie o začatí konania - BOMAT s.r.o.


Oznámenie o začatí stavebného konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Rozhodnutie OSŽP OÚ Piešťany - IBV MLYN - povolenie na osobitné užívanie vôd


Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA - výkon deratizácie


Rozhodnutie - Verejná vyhláška


Rozhodnutie - predĺženie termínu dokončenia stavby "Veľké Orvište - rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 02 Rekonštrukcia MK Pažitná"


Rozhodnutie "IBV Staré Konopisko - Krakovany" - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška


"IBV Staré Konopisko - Krakovany" - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania

"Rekonštrukcia zberného dvora Bašovce" - Rozhodnutie


BOMAT s.r.o. - Oznámenie o začatí konania - OU-PN-OSZP-2018


"IBV MLYN - technická infraštruktúra, Veľké Orvište"


Stavebné povolenie - verejná vyhláška č. 411/2017 - Ma/SP

Stavebné povolenie - verejná vyhláška č.R2017/000830 - Ma/SP


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Krakovany


Rozhodnutie "Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce" - predĺženie termínu dokončenia stavby


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Bašovce

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


"Územný plán obce Bašovce" - Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 5/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce.

Pozri dokument


Oznámenie o začatí územného konania - IBV MLYNPlán vývozu odpadov v 2. polroku 2019
Pokosená tráva

silážna jama za miestnym JRDOZNAM - Pošta Ostrov

Dňa 15.10.2019 (utorok) bude pošta v Ostrove zatvorená.


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 11.10.2019 (piatok) o 16:30 h sa pred obecným úradom bude konať výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


Predajná akcia 4.10.2019

Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v piatok 4.10.2019 v KD vo Veľkom Orvišti od 10:00 - 17:00 hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny.


OZNAM - Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že pri rozposielaní faktúr v papierovej forme došlo k technickej chybe na strane zmluvného dodávateľa, spoločnosti Tatrabilling, ktorá zabezpečuje tlač a distribúciu faktúr.

Preto vám mohla byť opakovane doručená faktúra za mesiac júl 2019 (pri mesačnom fakturačnom cykle) , resp. za obdobie máj-júl 2019 (pri kvartálnom fakturačnom cykle).

Duplicitne doručené faktúry, prosím, neuhrádzajte a považujte ich za bezpredmetné.

Ak ste už duplicitne zaslanú faktúru uhradili, platba Vám bude vrátená.

Spoločnosť Tatrabilling vám bude zasielať i ospravedlňujúci list.

Zákazníkom s mesačným fakturačným cyklom bude faktúra za august doručená v najbližších dňoch.

Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.


OZNAM - Pošta Ostrov

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 bude pošta v Ostrove zatvorená.


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 28.08.2019 (streda) o 16:30 h sa pred obecným úradom bude konať výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


OZNAM

Obecný úrad Veľké Orvište Vám oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky budú v mesiaci august upravené úradné hodiny OcÚ nasledovne:

Pondelok: 8:00 – 15:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 8:00 – 16:00

Štvrtok: 8:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 14:00

Obedná prestávka: 12:00 – 13:00

Ďakujeme za pochopenie.


Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlament 25.05.2019 vo Veľkom Orvišti


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy vo Veľkom Orvišti

Vyvesené: 06.05.2019


Opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy - mor včelieho plodu

OZNAM – Obecný úrad zatvorený

Dňa 16.04.2019 bude obecný úrad vo Veľkom Orvišti zatvorený z dôvodu konania auditu a 18.04.2019 z dôvodu čerpania dovoleniek. Ďakujeme za pochopenie.


Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019


Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veľké Orvište č. R2019/000146

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Bašovce"

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Rozhodnutie o zmene stavby a kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Rekonštrukcia pešieho chodníka" Obec Krakovany - Verejná vyhláška

Rozhodnutie - Povolenie na osobitné užívanie vôd Develop&Partners s.r.o.

Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 03 - Rozšírenie vodovodu a SO 04 - Splašková kanalizácia, Develop&Partners s.r.o.

Usmernenie - "domáce zabíjačky"

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 1

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 2

NDS, a.s. - Akčný plán ochrany proti hluku (III. etapa) 3. Veľké Orvište D1 Senec - Chocholná_

BOMAT s. r. o. - rozhodnutie OÚ OSŽP

Piešťany OU-PN-OSZP-2016/002954

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000742-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000741-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000740-Ma

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe


Oznam

Dňa 29.11.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OcÚ, v čase od 11:00 do 12:00 h, v prípade záujmu aj dlhšie.


"Územný plán obce Bašovce" - Správa o hodnotení strategického dokumentu


Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie - BOMAT - Oznámenie o začatí konania


Okresný úrad Trnava-odbor výstavby a bytovej politiky - "Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania"


Oznámenie o začatí konania - BOMAT s.r.o.


Oznámenie o začatí stavebného konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Rozhodnutie OSŽP OÚ Piešťany - IBV MLYN - povolenie na osobitné užívanie vôd


Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA - výkon deratizácie


Rozhodnutie - Verejná vyhláška


Rozhodnutie - predĺženie termínu dokončenia stavby "Veľké Orvište - rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 02 Rekonštrukcia MK Pažitná"


Rozhodnutie "IBV Staré Konopisko - Krakovany" - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška


"IBV Staré Konopisko - Krakovany" - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania

"Rekonštrukcia zberného dvora Bašovce" - Rozhodnutie


BOMAT s.r.o. - Oznámenie o začatí konania - OU-PN-OSZP-2018


"IBV MLYN - technická infraštruktúra, Veľké Orvište"


Stavebné povolenie - verejná vyhláška č. 411/2017 - Ma/SP

Stavebné povolenie - verejná vyhláška č.R2017/000830 - Ma/SP


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Krakovany


Rozhodnutie "Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce" - predĺženie termínu dokončenia stavby


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Bašovce

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


"Územný plán obce Bašovce" - Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 5/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce.

Pozri dokument


Oznámenie o začatí územného konania - IBV MLYNPlán vývozu odpadov v 2. polroku 2019
Pokosená tráva

silážna jama za miestnym JRD
My Image


Veľké Orvište