Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image 925

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Stacks Image 1338
Stacks Image 1405

033-7746 126

0904/ 746 164

Úradné hodiny OÚ

Pondelok 8:00 15:00
Útorok nestránkový deň
Streda 8:00 18:00
Štvrtok 8:00 15:00
Piatok 8:00 13:00

Úradné  hodiny starosta

Pondelok 7:30 15:30
Útorok 7:30 15:30
Streda 7:30 18:00
Štvrtok 7:30 15:30
Piatok 7:30 13:00

My Image

Pavol Paulovič
starosta
0911 271 955
starosta@velkeorviste.sk

My Image

Ing. Jana Müllerová
financie
033-7746 152
ou@velkeorviste.sk

My Image

Ing. Jana Müllerová
financie
033-7746 152
ou@velkeorviste.sk

My Image

Adela Jankechová
info
0904-746 164
info@velkeorviste.sk

My Image

Adela Jankechová
info
0904-746 164
info@velkeorviste.sk

My Image

Naďa Vanglová
podateľňa
033-7746 126
podatelna@velkeorviste.sk

My Image

Naďa Vanglová
podateľňa
033-7746 126
podatelna@velkeorviste.sk

Poslanci
obecného zastupiteťstva


Zástupca starostu
Jozef Valo

Školstvo
Erika Ander
Životné prostredie
Mária Glasnáková
Sociálna práca
Marta Kráľovičová
Kultúra
Gabriela Michelová
Ochrana verejného záujmu
Daniela Poláková
Výstavba
Pavol Táborský
Šport
Roman Táborský
Verejný poriadok
Jaroslav Vavrinec

Hlavný kontrolór

Emerencia Kollárová

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe


Oznam

Dňa 29.11.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OcÚ, v čase od 11:00 do 12:00 h, v prípade záujmu aj dlhšie.


"Územný plán obce Bašovce" - Správa o hodnotení strategického dokumentu


Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie - BOMAT - Oznámenie o začatí konania


Okresný úrad Trnava-odbor výstavby a bytovej politiky - "Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania"


Oznámenie o začatí konania - BOMAT s.r.o.


Oznámenie o začatí stavebného konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznam

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude obecný úrad v dňoch 31.10.2018 a 02.11.2018 zatvorený.


Oznam

Oznamujeme Vám, že Slovenská pošta pobočka Ostrov bude v piatok 28.9.2018 zatvorená.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA - výkon deratizácie


Rozhodnutie - Verejná vyhláška


Rozhodnutie - predĺženie termínu dokončenia stavby "Veľké Orvište - rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 02 Rekonštrukcia MK Pažitná"


Rozhodnutie "IBV Staré Konopisko - Krakovany" - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška


Oznam

Kancelária OcÚ Vám oznamuje zmenu úradných hodín v mesiaci august, a to v pondelok až štvrtok od 08.00 h do 15.00 h.

Ďakujeme za pochopenie.


"IBV Staré Konopisko - Krakovany" - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania


"Rekonštrukcia zberného dvora Bašovce" - Rozhodnutie


BOMAT s.r.o. - Oznámenie o začatí konania - OU-PN-OSZP-2018


"IBV MLYN - technická infraštruktúra, Veľké Orvište"


Stavebné povolenie - verejná vyhláška č. 411/2017 - Ma/SP

Stavebné povolenie - verejná vyhláška č.R2017/000830 - Ma/SP


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Krakovany


Rozhodnutie "Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce" - predĺženie termínu dokončenia stavby


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Bašovce

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


"Územný plán obce Bašovce" - Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 5/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce.

Pozri dokument


Oznámenie o začatí územného konania - IBV MLYN


Plán vývozu odpadov v roku 2018


Pokosená tráva

silážna jama za miestnym JRDZápadoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe


Oznam

Dňa 29.11.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OcÚ, v čase od 11:00 do 12:00 h, v prípade záujmu aj dlhšie.


"Územný plán obce Bašovce" - Správa o hodnotení strategického dokumentu


Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie - BOMAT - Oznámenie o začatí konania


Okresný úrad Trnava-odbor výstavby a bytovej politiky - "Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania"


Oznámenie o začatí konania - BOMAT s.r.o.


Oznámenie o začatí stavebného konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznam

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude obecný úrad v dňoch 31.10.2018 a 02.11.2018 zatvorený.


Oznam

Oznamujeme Vám, že Slovenská pošta pobočka Ostrov bude v piatok 28.9.2018 zatvorená.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA - výkon deratizácie


Rozhodnutie - Verejná vyhláška


Rozhodnutie - predĺženie termínu dokončenia stavby "Veľké Orvište - rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 02 Rekonštrukcia MK Pažitná"


Rozhodnutie "IBV Staré Konopisko - Krakovany" - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška


Oznam

Kancelária OcÚ Vám oznamuje zmenu úradných hodín v mesiaci august, a to v pondelok až štvrtok od 08.00 h do 15.00 h.

Ďakujeme za pochopenie.


"IBV Staré Konopisko - Krakovany" - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania


"Rekonštrukcia zberného dvora Bašovce" - Rozhodnutie


BOMAT s.r.o. - Oznámenie o začatí konania - OU-PN-OSZP-2018


"IBV MLYN - technická infraštruktúra, Veľké Orvište"


Stavebné povolenie - verejná vyhláška č. 411/2017 - Ma/SP

Stavebné povolenie - verejná vyhláška č.R2017/000830 - Ma/SP


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Krakovany


Rozhodnutie "Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce" - predĺženie termínu dokončenia stavby


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania - Obec Bašovce

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška


"Územný plán obce Bašovce" - Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 5/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce.

Pozri dokument


Oznámenie o začatí územného konania - IBV MLYN


Plán vývozu odpadov v roku 2018


Pokosená tráva

silážna jama za miestnym JRD
My Image


Veľké Orvište